Aker Solutions utfordrer til samarbeid for å skape de nye jobbene

I jakten på bærekraftige energiløsninger ønsker det nye Aker Solutions å engasjere næringen, myndigheter og samfunnet i debatten om hvordan det legges til rette for ny industri og verdiskaping. Med en tydelig satsing og samarbeid på tvers av mange interesser, kan det det grønne skiftet bygges på skuldrene av dagens leverandørindustri. Selskapet har i dag lansert sin ‘#PowerTheChange’ -kampanje for å få oppmerksomhet rundt mulighetene.

Gjennom 50 år har leverandørindustrien muliggjort stor verdiskaping fra norsk sokkel ved å levere komplette løsninger til oljeselskapene. Et offentlig rammeverk sikrer at gode energiprodusenter utnytter samfunnets naturressurser på best mulig måte. Samtidig er det bevisst lagt til rette for at industrien kan få høy aktivitet og kompetanse gjennom leveranser til petroleumsprosjekter. Dette ønsker Aker Solutions å bygge videre på.

Olje- og gassutbygginger vil de kommende årene fortsette å være en fundamental del av selskapets virksomhet. Etter at myndighetene i juni gjennomførte midlertidige endringer i petroleumsskatten ventes det fremover en rekke slike prosjekter, der oljeselskapene samtidig ønsker løsninger som gir olje- og gassproduksjon med minst mulig miljøpåvirkning. Oppdrag av denne typen vil utgjøre en økende andel av Aker Solutions virksomhet. Konsernet sikter mot at en tredjedel av omsetningen innen 2025 skal komme fra lavkarbon-prosjekter eller leveranser til fornybar energiproduksjon.

Fra rollen som en av verdens største leverandører til petroleumsnæringen posisjonerer Aker Solutions seg nå som en katalysator for en mer bærekraftig energiproduksjon. 

– For at oljeindustrien skal omstille seg hurtigere, må det raskt komme et tilstrekkelig omfang av prosjekter for energiproduksjon med fokus på styrket bærekraft. Samtidig må det også for denne næringen legges rammer som gjør det mulig å bruke disse prosjektene til å utvikle en ny industri på skuldrene av dagens leverandørindustri. Oppnår vi å få til et tilsvarende samarbeid og rammeverk som det vi har innen olje og gass, så er det et stort potensial for å skape både verdier og arbeidsplasser til ulike typer prosjekter for bærekraftig energi, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions. 

Selskapet ser positivt på at olje- og energiminister Tina Bru nylig inviterte bransjen til å gi synspunkter på fremtidens energipolitikk, og vil jobbe hardt for å få næringen og sentrale samfunnsinteressenter rundt industrien med på diskusjonen. 

– Vi vet at olje og gass vil være viktig i mange år fremover, men samtidig må det skje en dreining i energimiksen. Vi har kompetansen, kunnskapen og ikke minst teknologien for å kunne få energiproduksjon med lavere eller ingen utslipp, sier Digre.

For å markere dette, og også at Kværner og Aker Solutions har slått seg sammen til ett nytt selskap, lanseres i dag kampanjen #PowerTheChange. Budskapet er at tiden er inne for å jobbe sammen for å finne nye og mer bærekraftige løsninger.

– Vi i Aker Solutions skal gjøre vårt for å akselerere dette skiftet. Endring er en del av vårt DNA. Våre ansatte tenker stort, gir aldri opp og jobber hardt for å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger til både den eksisterende olje- og gassbransjen og til nye fornybare industrier. Vi ser mange viktige muligheter for verdiskapning i hele leverandørkjeden, sier Digre.

Aker Solutions har rundt 15 000 egne ansatte i over 20 land, og virksomheten skaper ytterligere ringvirkninger for rundt 45 000 arbeidsplasser også hos andre.

SLUTT

Aker Solutions hjelper verden å møte sitt energibehov. Vi utvikler produktene, systemene og tjenestene som er nødvendig for å frigjøre energi. Målet vårt er å sikre effektiv og fullstendig utvinning av olje- og gassreserver, samtidig som vi bruker vår ingeniørfaglige kompetanse til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger. Aker Solutions har rundt 15 000 ansatte i over 20 land.

Besøk akersolutions.com og følg oss på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se https://akersolutions.com

Torbjørn Andersen

Torbjørn Andersen

Media contact, Corporate

T
+47 928 85 542
E
Send message

Based in Fornebu, Norway

Local time: 09:03 CEST

Fredrik Berge

Fredrik Berge

Head of Investor Relations

T
+47 22 94 62 19
M
+47 45 03 20 90
E
Send message

Based in Fornebu, Norway

Local time: 09:03 CEST

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any e-mail you receive from us. We will then delete your e-mail address from our register.